fbpx

Pendidikan Islam dan Konsep Pendidikan Dakwah dalam Islam

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.


Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan (berwawasan islam). Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat.


Dasar Pendidikan Islam

Bagi umat Islam agama adalah dasar (pondasi) utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat ubudiyyah (mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya), maupun yang bersifat muamalah (mengatur hubungan manusia dengan sesamanya).Adapun dasar-dasar dari pendidikan Islam adalah:

 • Al-Qur’an

Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang diungkapkan oleh Subhi Shaleh, al-Qur’an berarti bacaan, yang merupakan kata turunan (masdar) dari fiil madhi qara’a dengan arti ism al-maful yaitu maqru’ yang artinya dibaca (Atang Abd. Hakim dkk, 2000:69).
“Bacalah dengan (menyebut) Nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S. al-Alaq: 1-5).

Ayat tersebut merupakan perintah kepada manusia untuk belajar dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya termasuk didalam mempelajari, menggali, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada al-Qur’an itu sendiri yang mengandung aspek-aspek kehidupan manusia. Dengan demikian al-Qur’an merupakan dasar yang utama dalam pendidikan Islam.

 • b. As-Sunnah

Setelah al-Qur’an maka dasar dalam pendidikan Islam adalah as-Sunnah, as-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan apapun pengakuan Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah perbuatan orang lain yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Qur’an, Sunnah juga berisi tentang akidah, syari’ah, dan berisi tentang pedoman untuk

 • Ijmak

kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.

 • Qias 

 penetapan suatu hukum dan perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu amar ma’ruf nahi munkar,berahlaq mulia,berbudi luhur dan perpegang teguh pada ajaran agama islam.

Pengertian dakwah yaitu kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis aqidah, syari’at dan akhlak Islam.

Hakikat yang paling penting yaitu adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa allah itu satu dan tidak ada yang menyerupainya atau tuhan maha esa.

Hukum dakwah yaitu wajib ‘ain (wajib bagi setiap muslim untuk berdakwah sesuai apa yang di ketahuinya)

 • Metode berdakwah 
  1. Hikmah dan bijaksana
  2. Mauidzah hasanah
  3. Berdiskusi atau bertukar pikiran
 • Jenis jenis dakwah
  1. Dakwah fardiah, dakwah yang menyampaikan pada satu orang
  2. Dakwah amah, dakwah yang penyampaiannya di depan banyak orang
  3. Dakwa Bill Lisan, dakwah yang bersifat tabligh tidak di ikuti dengan perbuatan
  4. Dakwah Bill Hadi, dakwah yang di lakukan dengan perbuatan
  F. Sabar Dalam Bertaqwa
 • Keutamaan Dakwah :
  1. Pendakwah itu menjadi umat terbaik karena perkataan terbaik
  2. Dakwah berarti menempuh perkara yang besar
  3. Mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka
  4. Mendapatkan rahmat dari Allah
  5. Menjalani psan nabi dan menyampaikannya
 • Pendekatan Dakwah :
  1. Tabligh, yang berarti menyampaikan. Yang dimaksud menyampaikan adalah menyampaikan ajaran Allah dan Rosul-Rosul Nya kepada umat manusia. Disampaikan dengan jelas sehingga diterima dengan akal dan dapat ditangkap oleh hati.
  2. Tadbir, dilakukan dalam rangka rekayasa sosial dalam kehidupan yang lebih baik.
  3. Tathwir, dilakukan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keumatan yakni pengembangan
  4. Irsyad, merupakan upaya dakwah yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan konseling islam. Dakwah model ini dilakukan dalam rangka pemecahan masalah sosial psikologi melalui pokok bimbingan dan konseling pribadi.

FB:IIBIBAD

IG:IBADMNURUL

Pendidikan Islam dan Konsep Pendidikan Dakwah dalam Islam | patinews.com | 4.5

Leave a Reply